Privacybeleid

You are most welcome to visit the Museum of Illusions in Brussels and get inspired by a fascinating world of optical illusions. In some situations, we require your personal information about referring to your upcoming visit. For example, if you order a ticket online, request information, subscribe to our newsletter or apply for a job. Of course, we handle your personal data with utmost care. Read on for more information about our privacy policy and how we use your data.

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

We streven ernaar om de verwerking van persoonsgegevens tot een absoluut minimum te beperken. Bepaalde persoonlijke gegevens zijn echter altijd vereist, b.v. voor de juiste levering van producten en diensten aangeboden door het museum.
Bovendien worden je persoonlijke gegevens met de grootste zorg behandeld en zo goed mogelijk beveiligd. Deze gegevens worden in principe niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de betreffende dienst, of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Persoonlijke gegevens worden zo kort mogelijk bewaard en we houden rekening met wettelijke bewaartermijnen die op bepaalde gegevens van toepassing zijn.
U blijft altijd de eigenaar van de gegevens die je ons heeft verstrekt. Dit betekent dat je ons toestemming heeft gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens en deze toestemming kunt intrekken en kunt vragen dat je gegevens worden verwijderd
Afgezien van cookies die nodig zijn om de website te laten draaien, kunt je je instellingen configureren en kiezen hoe je wilt dat je persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de hieronder beschreven doeleinden. U kunt de instellingen voor elke partner afzonderlijk configureren. We geven hier een beschrijving van elk van onze doelstellingen met betrekking tot de manier waarop zowel wij als onze partners je persoonsgegevens gebruiken.

Toegang tot de website

De opslag van gegevens of toegang tot gegevens die al op je apparaat zijn opgeslagen, zoals digitale identificatie voor advertenties, identificatie van het toestel, cookies en soortgelijke technologieën.

Personalisatie

Verzameling en verwerking van gegevens met betrekking tot je gebruik van deze service om je vervolgens advertenties en / of gepersonaliseerde inhoud te leveren in andere contexten, zoals andere websites of applicaties. Over het algemeen wordt de inhoud van de website of applicatie gebruikt om conclusies te trekken over je interesses, die wordt gebruikt voor vervolgkeuzes over reclame en / of inhoud.

Targeting- en advertenties

Gegevens worden verzameld en vervolgens gegroepeerd met eerder verzamelde gegevens om advertenties voor je te selecteren en uit te zenden en vervolgens het bereik en de efficiëntie van advertenties te evalueren. Dit omvat: het gebruik van eerder verzamelde gegevens met betrekking tot je interesse voor de selectie van advertenties; de verwerking van gegevens over de getoonde reclame en met welke frequentie, op welk tijdstip en waar deze is vertoond; weten of je heeft gereageerd op de aan je aangeboden reclame, bijvoorbeeld of je op de advertentie heeft geklikt of een aankoop heeft gedaan. Dit omvat geen personalisatie die bestaat uit het verzamelen en verwerken van gegevens met betrekking tot je gebruik van deze service om je vervolgens advertenties en / of gepersonaliseerde inhoud te leveren in andere contexten, zoals andere websites of applicaties.

Targeting en inhoud

Het verzamelen van gegevens die zijn gegroepeerd met eerder verzamelde gegevens om advertenties voor je te selecteren en uit te zenden en vervolgens het bereik en de efficiëntie van advertenties te evalueren. Dit omvat: het gebruik van eerder verzamelde gegevens in overeenstemming met je interesses om inhoud te selecteren; de verwerking van gegevens die de inhoud aangeven die werd weergegeven, met welke frequentie, hoe lang, wanneer en waar deze werd weergegeven; en kennis over of je heeft gereageerd op de aangeboden reclame, bijvoorbeeld of je op de advertentie hebt geklikt. Dit omvat geen personalisatie die bestaat uit het verzamelen en verwerken van gegevens met betrekking tot je gebruik van deze service om je vervolgens advertenties en / of gepersonaliseerde inhoud te leveren in andere contexten, zoals andere websites of applicaties.

Doelgroepanalyse

Het verzamelen van gegevens met betrekking tot je gebruik van de inhoud en het groeperen van deze gegevens met eerder verzamelde gegevens om de manier waarop je de service gebruikt te evalueren en te begrijpen. Dit omvat geen personalisatie die bestaat uit het verzamelen en verwerken van gegevens met betrekking tot je gebruik van deze service om je vervolgens advertenties en / of gepersonaliseerde inhoud te leveren in andere contexten, zoals andere websites of applicaties.

Museumbezoek

Om de veiligheid van onze bezoekers en personeel te bewaken, maken we gebruik van cameratoezicht in het museum. Wij gaan ook uiterst zorgvuldig om met de opnames. Ze worden niet gedeeld met derden, tenzij autoriteiten daarom vragen. Opnames worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij deze gegevens nodig zijn in het kader van onderzoeken door de autoriteiten. Bij bepaalde gelegenheden maken we foto’s of video’s. Deze afbeeldingen worden gebruikt om verslag uit te brengen en een indruk te geven van deze gelegenheden. Voor deze afbeeldingen vragen wij geen toestemming, omdat deze afbeeldingen zijn gemaakt in het kader van persvrijheid. Zoals vermeld in de Uitvoeringswet AVG is bij persvrijheid geen toestemming nodig. Mocht je niet gefotografeerd willen worden, informeer dan de fotograaf, zodat hij / zij hiermee rekening kan houden. Als we foto’s maken van een minderjarige of een arbeidsongeschikte persoon, vragen we altijd toestemming van een wettelijk aangewezen vertegenwoordiger. We zullen toestemming vragen voor alle andere afbeeldingen die we binnen of buiten het museum maken.
In het museum kunt je onze gratis Wi-Fi-service gebruiken en daarom kunnen we informatie ontvangen die kan worden gebruikt om je of het apparaat dat je gebruikt te identificeren. Bijvoorbeeld je MAC-adres of uniek identificatiemiddel, zoals een naam of nummer dat aan een apparaat is toegewezen. Deze gegevens worden niet opgeslagen of gedeeld met derden.

Omgaan met persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In sommige gevallen zijn we gebonden aan een wettelijke bewaartermijn. Als je persoonlijke gegevens om technische redenen niet kunnen worden verwijderd, worden je gegevens waar mogelijk geanonimiseerd.
De gegevens van sollicitanten worden vier weken nadat een wervingsprocedure is voltooid of stopgezet, verwijderd of vernietigd, tenzij met de sollicitant is overeengekomen dat hun gegevens worden bewaard. In het laatste geval bewaren wij de gegevens maximaal 1 extra jaar.
Als je zich heeft geabonneerd op onze mailcommunicatie (zoals nieuwsbrieven) of heeft aangegeven dat je als museum relatie aan onze administratie wilt worden toegevoegd, verwerken wij je gegevens tot het moment dat je aangeeft niet meer te willen ontvangen onze e-mailcommunicatie of wilt je uit onze administratie verwijderen. Als je zich wilt afmelden voor onze nieuwsbrief, kunt je ook op ‘Afmelden’ klikken in de koptekst of voettekst van onze nieuwsbrief.
Alle gegevens die worden verzameld met betrekking tot het leveren van onze producten en / of diensten, worden zo snel mogelijk verwijderd nadat de transactie volledig is voltooid.
We slaan persoonsgegevens op van relaties die ons museum regelmatig bezoeken, zoals scholen, totdat ze ons vragen deze persoonsgegevens te verwijderen.
Bij evenementen slaan wij persoonsgegevens op met een maximum van vier weken na het evenement. Afbeeldingen die tijdens evenementen zijn gemaakt, worden opgeslagen in ons digitale archief en worden, voor persdoeleinden, voor onbepaalde tijd opgeslagen en gebruikt.
Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit nodig is om een met je gesloten overeenkomst of contract na te komen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om mee te werken aan onderzoeken van de politie of andere autoriteiten. Zie ook artikel 6.
Uw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk verwerkt en opgeslagen binnen de Europese Unie. Onze verwerkers kunnen je persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) opslaan of verwerken.
Overdracht van persoonsgegevens naar een land buiten de EER vindt alleen plaats als dat land ervoor zorgt dat het passende voorzorgsmaatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen.

Voor vragen of vragen over je persoonlijke gegevens graag mailen (info@museumofillusions.be) of schrijf ons (Museum of Illusions Brussels, Wolvengracht 18, 1000 Bruxelles, België).
We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken. Om misbruik te voorkomen, kunnen we je om identificatie vragen door ons een kopie van je identificatie te sturen.
Als je van mening bent dat wij niet zorgvuldig met je persoonsgegevens zijn omgegaan of serieus op je verzoek hebben gereageerd, heeft je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Museum of Illusions in Brussel zal altijd zijn uiterste best doen om je persoonsgegevens te beveiligen. Ons doel is om misbruik of verlies van gegevens te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, ongewenste publicatie of onrechtmatige aanpassingen.
Museum of Illusions in Brussel behoudt zich het recht voor om wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen aan te brengen in haar privacyverklaring.
Dit privacybeleid is opgesteld op 1 juni 2022.